Rekrutacja

REKRUTACJA

na rok szkolny 2019/2020

 Szanowni Państwo 4 marca rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych. Pierwszy nabór zakończy się w kwietniu. Potem odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. Prosimy o zapoznanie się z kryteriami i terminami naboru.

Kryteria naboru

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru: zamieszkanie kandydata na terenie Poznania (65 pkt.); uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (50 pkt.); rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce - 30 pkt; oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu - 80 pkt; wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt; wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej - 5 pkt.

Tak samo, jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania - w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram

·         4-20 marca - składanie wniosków o przyjęcie dziecka

·         11-15 marca - próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej

·         18 marca (godz. 12) - wyniki prób sprawnościowych

·         27 marca (godz. 12) - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

·         27 marca - 3 kwietnia - pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka

·         5 kwietnia (godz. 12) - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej: 

https://nabor.pcss.pl/poznan/ 

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/library.html?instance=1030

Wnioski będą dostępne na stronie od dnia rozpoczęcia rekrutacji, tj. 4 marca.

Więcej informacji o naborze do przedszkoli i szkół podstawowych można znaleźć na:  http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nabor-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli,128682.html

 


Szkoła od wielu lat organizuje oddziały integracyjne na wszystkich poziomach. Celem organizowania klas integracyjnych jest tworzenie zespołów klasowych składających się z dzieci zdrowych i dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Każda klasa integracyjna realizuje pełny program nauczania, przy czym uczniowie niepełnosprawni otrzymują dodatkową pomoc w postaci indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz wsparcie nauczyciela wspomagającego w trakcie wybranych lekcji. Oddział integracyjny liczy maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Wobec wszystkich dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w warunkach oddziału integracyjnego stosowane są w procesie dydaktycznym metody i formy dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych dzieci.

Ideą tworzenia klas integracyjnych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci z problemami zdrowotnymi, kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczniów z dysfunkcjami, a więc: tolerancji, życzliwości i szeroko pojętego humanizmu. Włączanie tych uczniów w aktywne życie klasy i szkoły sprawia, że czują się potrzebnymi i wartościowymi członkami najpierw grupy rówieśniczej, a potem społeczeństwa.